Sankcja Kredytu Darmowego

Sankcja kredytu darmowego to specjalna instytucja prawna, która ma chronić kredytobiorcę. Zabezpiecza interes konsumenta w sytuacji naruszenia przepisów przez instytucję lub firmę, która udziela mu kredytu lub pożyczki. Termin sankcji kredytu darmowego nie jest jeszcze zbyt popularny. A szkoda, ponieważ każdy, kto zaciągnął kredyt, powinien wiedzieć o jego istnieniu. Warto być świadomym swoich praw zwłaszcza w dzisiejszej, trudnej sytuacji gospodarczej.

Czym jest sankcja kredytu darmowego? Jakie korzyści niesie dla Ciebie jako konsumenta? Kiedy możesz ubiegać się o sankcję kredytu darmowego?

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne odpowiedzi.

Kiedy możesz odwołać się do sankcji kredytu darmowego?

Informacje na ten temat znajdują się w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym artykułem, zastosowanie sankcji kredytu darmowego może mieć miejsce wtedy, gdy kredytodawca w jakiś sposób narusza obowiązujące przepisy. Chodzi tutaj głównie o naruszenie regulacji prawnych, które zawiera wspomniana ustawa.

 • Jaka jest istota kredytu darmowego? To proste: kredytodawca nie spełnił obowiązków określonych ustawą, np. nie poinformował Cię o RRSO, wysokości rat, lub popełnił błąd w umowie? Masz prawo zwrócić mu sam kapitał bez płacenia żadnych odsetek i pozostałych kosztów.

Jak widać, można zastosować sankcję kredytu darmowego wtedy, gdy firma pożyczkowa lub kredytodawca dopuści się nieuczciwych praktyk wobec kredytobiorcy.

O jakich nieuczciwych praktykach mowa?

Sytuacje, w których zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego

W Ustawie o kredycie konsumenckim znajdziemy listę obowiązków, które kredytodawca musi spełnić przy zawieraniu umowy z konsumentem.

Jednym z nich jest udzielenie kredytobiorcy wszystkich informacji wymaganych ustawą. Jeśli informacje dotyczące kredytu konsumenckiego będą niepełne lub wprowadzające w błąd – mówimy o uchybieniu. I właśnie wtedy konsument może ubiegać się o sankcję kredytu darmowego.

Oto kilka przykładowych sytuacji, w których skorzystasz z możliwości sankcji kredytu darmowego:

 • W umowie o kredyt konsumencki nie ma informacji o RRSO lub oprocentowaniu, albo są one błędne – te informacje są kluczowe dla kredytobiorcy. Stanowią podstawę wyliczenia kosztów kredytu należnych kredytodawcy (czyli jego zysków). Jeśli w Twojej umowie o kredyt konsumencki nie wpisano ich poprawnie lub wcale, masz prawo odwołać się do sankcji darmowego kredytu.
 • Umowy nie zawarto na piśmie – to kolejny podstawowy błąd, który popełniają kredytodawcy, zwłaszcza w przypadku pożyczek online. Zgodnie z prawem kredytodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z klientem, choć istnieją wyjątki od tej reguły (dlatego warto skontaktować się z prawnikiem). Gdy obowiązek ten nie zostanie spełniony, można zastosować instytucję sankcji kredytu darmowego.
 • W umowie nie ma informacji na temat spłaty kredytu (np. wysokości rat, zasad i terminu spłat, ich harmonogramu), kosztów usług dodatkowych np. ubezpieczenia, lub są one błędne – taka sytuacja występuje zaskakująco często, a brak tych informacji w umowie ponownie daje podstawę, aby odwołać się do sankcji kredytu darmowego.

Kiedy jeszcze można zastosować sankcję kredytu darmowego?

Inne przyczyny sankcji kredytu to np. zastrzeżenie łącznej wysokości opłat z tytułu zaległości w spłacie i odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych wskazanych w Kodeksie cywilnym, czy brak kluczowych danych konsumenta, kredytodawcy lub pośrednika kredytowego (ich imion, nazwisk, adresów itd.).

Jednak zdecydowanie najczęściej kredyto- i pożyczkodawcy nie informują konsumenta o kosztach, które będzie musiał ponieść w związku z zawartą umową.

Jakie korzyści dla klienta oferuje sankcja kredytu darmowego?

Jeśli masz wrażenie, że Twoja umowa jest wybrakowana i kredytodawca nie spełnił swoich obowiązków informacyjnych, możesz złożyć wniosek o sankcję darmowego kredytu.

Dlaczego warto? Najważniejsze korzyści dla Ciebie to:

 • obniżenie raty kredytu przy tym samym okresie trwania umowy
 • możliwość spłacania tylko tej kwoty, którą pożyczyłeś
 • zwrot 100% kosztów kredytu, czyli odsetek i innych opłat, które już poniosłeś
 • brak wpływu na ocenę twojej zdolności kredytowej
 • brak możliwości wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę
 • umorzenie wszystkich odsetek i kosztów kredytu należnych kredytodawcy do końca trwania umowy

Korzystna sankcja dla Ciebie, konsekwencje dla banku. Sytuacja z perspektywy kredytodawcy

Okazuje się, że najczęściej błędy i naruszenia umowy lub przepisów są zgłaszane wobec firm pożyczkowych. Nie oznacza to jednak, że banki nie dopuszczają się takich uchybień. Wręcz przeciwnie – przez rosnącą świadomość niektórych konsumentów, coraz częściej pojawiają się sprawy dotyczące popularnych banków.

Gdy zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego, z perspektywy kredytodawcy dochodzi do sytuacji, w której nie otrzymuje on wynagrodzenia. W rezultacie bank lub firma pożyczkowa nie zarabia na udzieleniu kredytu.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Do kogo i kiedy złożyć wniosek?

Wiele osób zastawia się, do kogo i kiedy złożyć wniosek. Podobnie jak inne sankcje prawne, tak i ta jest ograniczona czasowo.

 • Zasady sankcji kredytu darmowego obowiązują zarówno w trakcie, jak i po spłacie kredytu przez konsumenta.
 • Wniosek o sankcję darmowego kredytu można złożyć na piśmie w ciągu roku od daty wykonania umowy, czyli od całkowitej spłaty zobowiązania.
 • Pisemne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa należy złożyć do kredytodawcy.

W oświadczeniu trzeba zamieścić wszystkie ważne informacje, takie jak m.in. dane osobowe i adres kredytobiorcy, informacje o kredytodawcy, numer umowy pożyczki/kredytu i rachunku bankowego, podstawę prawną, a także błędy, które wykryliśmy w umowie.

Oczywiście nie oznacza to, że po złożeniu wniosku bank z radością wypłaci Twoje pieniądze. Wręcz przeciwnie – istnieje duże ryzyko, że odmówi skorzystania z sankcji kredytu darmowego, w dodatku bez podania wyraźnego powodu. Zapis o darmowym kredycie jest nagminnie ignorowany przez instytucje finansowe.

Wtedy pozostaje zgłoszenie sprawy do sądu. Warto zrobić to z pomocą prawników, którzy przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują najlepsze rozwiązania.

Spłaciłeś już swoje zobowiązanie? Uzyskaj zwrot 100% kosztów kredytu

Jeśli konsument wykonał całość umowy, może wymagać od kredytobiorcy zwrotu nadpłaconych środków. Jak wspomnieliśmy wyżej, musi zrobić to w ciągu roku od spłaty zobowiązania.

Z kolei gdy dana osoba jest dopiero w trakcie spłaty kredytu, po złożeniu oświadczenia na temat możliwości sankcji kredytu darmowego, zwraca kredyt bez odsetek oraz pozostałych kosztów kredytu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Natomiast gdy umowa nie wskazuje żadnych zasad i terminów spłaty, konsument zwraca kredyt w równych, płaconych co miesiąc ratach od dnia zawarcia umowy.

Jakie wymogi musi spełnić kredyt, żeby odwołać się do sankcji darmowego kredytu?

Oprócz znalezienia uchybień w umowie, trzeba spełnić pewne wymogi formalne.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Wyłącznie wtedy, gdy:

 • kwota pożyczki nie przekracza 255 550 złotych (lub równowartości tej kwoty w innej walucie)
 • umowę podpisano po 17 grudnia 2011 roku
 • kredytobiorca jest osobą prywatną i spłacał raty w wyznaczonych terminach
 • od ostatnich działań dotyczących kredytu (np. od spłaty albo zwrotu prowizji) minął nie więcej niż 1 rok
 • zabezpieczeniem pożyczki nie jest nieruchomość

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego w praktyce

Z praktyki naszej kancelarii wynika, że można skorzystać z sankcji darmowego kredytu również wtedy, gdy naruszenie nastąpiło przez działania nie tylko instytucji finansowej, ale i działającego na jej rzecz przedstawiciela, np. pośrednika finansowego.

Poza tym trzeba udowodnić, że dostarczyliśmy kredytodawcy oświadczenie o skorzystaniu z sankcji darmowego kredytu. Najlepiej dostarczyć pismo osobiście i poprosić o potwierdzenie otrzymania lub wysłać je listem poleconym.

Jest powodów, dla których warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Nie trzeba być prawnikiem, żeby zrozumieć, co oznacza darmowy kredyt konsumencki. To przede wszystkim szansa na zwrot 100% kosztów kredytu, co jest ogromnym odciążeniem dla domowego budżetu.

Warto przy tym pamiętać, że:

 • Istotą kredytu darmowego jest ochrona przed nieuczciwymi praktykami i uchybieniami ze strony instytucji, która udziela kredytu lub pożyczki bankowej (bądź pozabankowej).
 • W umowie muszą występować błędy, uchybienia lub braki, aby skorzystać z tej możliwości.

Podsumowując, najważniejsza korzyść z sankcji kredytu to zmiana treści umowy. W ten sposób wygasają wszystkie zapisane w niej roszczenia. W rezultacie klient nie spłaca kosztów kredytu należnych kredytodawcy, tylko kwotę, którą faktycznie pożyczył.

Daltego coraz więcej osób podejmuje nierówną walkę z instytucją finansową. I słusznie. Ze względu na ogromne korzyści z sankcji kredytu, warto znać swoje prawa i jak najszybciej zgłaszać błędy w umowie o kredyt konsumencki.

Jeśli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony pożyczkodawcy lub banku, zgłoś się do nas. Nasi prawnicy pomogą Ci w odzyskaniu należnych pieniędzy!

Zostaw odpowiedź

Więcej treści